ALLMÄNNA VILLKOR

Vid köp av avtal eller avtalsgranskning

1. INLEDNING

1.1 I dessa allmänna villkor hänvisas till ”vi”, ”oss”, ”vår” eller ”våra” vilket avser ”Digitala Juristerna”. Vårt säte är Stockholm (Kammakargatan 66, 111 24 Stockholm, Norrmalm) och Örebro (Stenbackevägen 702 25). Referenser till ”Tjänster” avser såväl rådgivning, konsultation, allmän vägledning och inkluderar avtal samt andra arbetsresultat utförda av oss. Vid hänvisning till ”Uppdrag” menar vi samtliga delar och aspekter av ett ärende, som gemensamt utgör ett och samma uppdrag som vi blivit anlitade för att arbeta med.

1.2 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som vi erbjuder och för de uppdrag som vi blivit anlitade att utföra.

1.3Vi har rätt att redigera och ändra dessa allmänna villkor från en tid till annan. Den nyaste versionen träder i kraft efter att den blir publicerad på webbplatsen. Ändringar i dessa allmänna villkor gäller enbart för uppdrag som vi har påbörjat efter att den nya versionen har publicerats.

1.4 Vi iakttar sekretess när det gäller våra Klienter och våra uppdrag. Dessutom värnar vi om din integritet och behandlar personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning (”GDPR”). Carolina Pleitez (9302035101) är personuppgiftsansvarig och kontaktperson för personuppgiftsärenden. Mer information om behandlingen av personuppgifter finns att läsa i vår Dataskyddspolicy

1.5 Den fysiska person, som representerar en juridisk person vid anlitandet av oss, bekräftar och intygar att denne har fullmakt och rätt att ingå juridiskt bindande avtal med oss på̊ vägnar av den juridiska person som representeras.

1.6 Klienten godkänner dessa villkor i samband med att vi anlitas av Klienten.

2. IDENTIFIERING OCH PERSONUPPGIFTER

2.1 För att vi ska kunna fullgöra uppdraget som vi blivit anlitade för, kan Klienten i vissa fall lämna personuppgifter som tillhör de berörda parterna. Klienten är i sådana fall personuppgiftsansvarig för lämnade personuppgifter och är skyldig att följa GDPR.

2.2 Vi kan i vissa fall behöva kontrollera Klienters, Klientens företrädares eller Klientens huvudmans identitet och genomföra kreditupplysning, på grund av skyldigheter enligt lag. Ägandeförhållanden som tillhör juridiska personer och andra uppgifter kan även bli kontrollerade av oss. Vi är enligt lag skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen. Vi kan enligt lag vara skyldiga att lämna uppgifter till Skatteverket om Klientens VAT-nummer (moms) och de belopp vi har fakturerat.

3. OM UPPDRAG, ALLMÄN VÄGLEDNING M.M.

3.1 Vi blir anlitade genom en muntlig eller skriftlig förfrågan. Därefter lämnar vi en uppdragsbekräftelse som definierar uppdraget till Klienten, antingen skriftligen eller muntligen.

3.2 Vi bestämmer utförandet av uppdraget. Vi har dock rätt att förändra arten och omfattningen av uppdraget under uppdragets gång, beroende på Klientens instruktioner eller de förutsättningar som vid var tid gäller för uppdraget. Om vi behöver göra något som faller utanför avtalet, ska vi inhämta Klientens godkännande. Om vi inte kan inhämta sådant godkännande, får vi vidta nödvändiga åtgärder för att utföra uppdraget.

3.3 Den rådgivning och det arbetsresultat som vi lämnar är enbart anpassat efter de specifika förutsättningarna som följer i varje enskilt ärende, de uppgifter som Klient lämnat och den gällande lagstiftningen vid tidpunkten för anlitandet av oss. Därför har vi ingen skyldighet att uppdatera lämnade råd om rättsläget blir förändrat.

4. ALLMÄN VÄGLEDNING

4.1 Vi erbjuder inte skattemässig, finansiell, eller redovisningsmässig rådgivning, eller rådgivning om affärsmässigheten eller förtjänsten i beslut, investeringar, affärer eller transaktioner. Vi ansvarar därför inte för skattemässiga, finansiella, redovisningsmässiga eller affärsmässiga konsekvenser av de beslut, investeringar eller transaktioner som Klienten fattar eller vidtar. Vi kan enbart lämna generella upplysningar om vissa frågor inom ovanstående ämnen, vilket Klienten ska betrakta som allmän vägledning.

4.2 Vi tillhandahåller inte rådgivning om andra jurisdiktioner än den svenska.

4.3 Våra utkast innehåller enbart preliminär information. Därför kan Klienten bara förlita sig på den information som finns i den slutliga versionen av producerat avtal eller annat arbete.

4.4 Det finns en uppdragsansvarig jurist för varje uppdrag. Den uppdragsansvarige har rätt att utse andra jurister till att hantera uppdraget, om denne bedömer att det är nödvändigt för att säkerställa att uppdraget blir utfört ändamålsenligt. Vi har även rätt att anlita extern konsult som arbetar oberoende av oss, för att genomföra uppdraget.

4.5 Vi accepterar instruktioner från annan än Klienten, om vi har skäl att förutsätta att hen har rätt att instruera oss för Klientens räkning.

4.6 Vi tillhandahåller våra generella upplysningar, allmänna vägledningar och övriga arbete enbart utifrån de omständigheter, fakta och instruktioner som Klienten lämnar till oss i det enskilda uppdraget. Vi har rätt att förutsätta att lämnad information är fullständig och korrekt. Upplysningar, allmänna vägledningar och annan rådgivning innebär aldrig en garanti för ett visst utfall. Vi lämnar inga garantier.

4.7 För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster, ska Klienten överlämna all nödvändig information och den information som vi efterfrågar. Klienten ansvarar över att den information som denne ger oss är riktig. Detta gäller även för information från eller om Klientens avtalspart.

4.8 Vi skapar alltid avtal och övriga arbeten som är speciellt utformade efter Klientens lämnade information och önskemål. Eftersom resultatet av våra utförda arbeten och avtal har en tydlig personlig prägel och enbart är skapat för just en viss klient, finns ingen möjlighet till ångerrätt för Klienter i egenskap av konsumenter.

4.9 Klient som känner sig missnöjd eller vill lämna en reklamation, är välkommen att kontakta vår kundtjänst.  Vi kommer då att göra vårt bästa för att avhjälpa eventuellt fel eller brist.

5. ARVODE OCH BETALNING

5.1 Arvode utgår enligt vid var tid gällande prislista som finns publicerad på vår hemsida, om inte annat särskilt är överenskommet.

5.2 Om inte ett fast pris är avtalat, kan våra arvoden bli påverkade av följande faktorer: (a) den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, (b) uppnått resultat (c) nedlagd tid, (d) det värde som uppdraget avser, (e) eventuella risker för oss och (f) den tidspress som gällt för uppdraget. Våra arvoden överensstämmer med Sveriges advokatssamfunds regler.

5.3 Utöver fakturering för vårt utförda arbete, sker fakturering även för utlägg och andra utgifter i ärenden, exempelvis för ansökningsavgifter, registreringsavgifter, undersökningskostnader eller liknande. Normalt betalar vi begränsade utgifter för Klientens räkning och debiterar dem i efterskott, men vi kan be om förskottsbetalning för utgifter eller vidarebefordra den aktuella fakturan till Klienten för betalning eller låta Klienten stå som beställare och betalningsansvarig.

5.4 Betalning till oss sker via faktura. Betalningsvillkoren för faktura är sju (7) dagar netto från fakturadatum, om inte annat är angivet på fakturan. Vi har rätt att enbart acceptera att ställa fakturan till Klienten. 

5.5 Om fakturan inte blir betald i tid, har vi rätt att påföra en påminnelseavgift (60 SEK för privatperson, 450 SEK för företag). Om Klienten inte betalar efter påminnelsen, kommer ärendet bli överlämnat till inkasso. Om ett ärende blir överlämnat till inkasso, har vi rätt att driva fordran vidare till Kronofogden.

6. KOMMUNIKATION OCH SÄKERHET

6.1 Vi kommunicerar med våra Klienter och andra involverade parter digitalt via internet, e-post och telefon. Men kommunikation via internet kan innebära vissa risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt. Önskar Klienten att kommunikation sker på annat sätt än via internet, måste detta bli meddelat till oss. Vi är inte ansvariga för de risker som kommunikation via internet eller digitalt medför.

6.2 Det kan hända att virusfilter eller andra säkerhetssystem av misstag filtrerar ut legitim e-post från våra e-postadresser. Det är Klienten som ansvarar för att kontrollera att skickade e-postmeddelanden har kommit fram till oss. Det sker enklast via ett telefonsamtal till vår kundtjänst. Telefonnummer: 08-81 66 33.

7. SEKRETESS OCH TYSTNADSPLIKT

7.1 Vi har tystnadsplikt gällande information som blir lämnad till oss och vi iakttar sekretess. Detta innebär att vi inte får avslöja lämnad information till utomstående. Vi får dock dela information till verksamma personer inom verksamheten, som också är bundna av tystnadsplikt. I vissa fall får vi lämna viss information till utomstående, i den mån det är nödvändigt med hänsyn till ärendet i fråga eller om Klienten ger sitt samtycke.

7.2 Företagsspecifik information om oss, som inte är allmänt känd och som Klienten tagit del av i och med anlitandet av oss för ett uppdrag, är belagd med sekretess. 

7.3 Vi har rätt att visa slutförda arbeten som vi har upprättat till andra, nya Klienter eller rådgivare, men enbart efter att personuppgifter blir raderade från innehållet i materialet.

8. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

8.1 Vi äger upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till dokument och övrigt arbetsresultat och material som vi har producerat. Klienter har enbart rätt att nyttja det färdigställda arbetsresultatet för det eller de ändamål som de är avsedda för. Vi kommer att behålla kopior av upprättade dokument för egen arkivering, efter att vi har raderat personuppgifter ur materialet. Klienten ansvarar för att egenlagring av dokumenten och att bevara originalhandlingar inför framtiden.

8.2 Klienten får originalhandlingar och det färdiga arbetet skickade via fildelning, när uppdraget är avslutat och vi har fått betalt. Detta gäller om vi och Klienten inte har kommit överens om något annat.

8.3 Allt innehåll på våra webbsidor, sociala medier och övriga kanaler är vår upphovsrättsskyddade egendom, om inget annat särskilt är angivet. Material som är publicerat på våra webbsidor, sociala medier och övriga kanaler får inte bli använda för kommersiellt bruk eller utan vårt samtycke.

8.4 Alla våra logotyper, varumärken och övriga märken knutna till verksamheten som finns på våra webbsidor, sociala medier och övriga kanaler är immateriella rättigheter som tillhör oss. Ingen användning av våra varumärken får ske, utan vårt föregående skriftliga samtycke. 

9. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

9.1 Länkar och hänvisningar till externa webbplatser som finns på våra webbsidor, sociala medier och övriga kanaler, sker i informationssyfte. Vi har ingen kontroll över sådana externa webbplatser och ansvarar inte för tillgänglighet eller innehållet i sådana externa webbplatser och ansvarar ej för innehåll, reklam, produkter eller annat material som är tillgänglig via sådana webbplatser. Vi är varken direkt eller indirekt ansvariga för skada eller förlust som orsakas av eller i samband med användning av sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller via en sådan webbplats, oavsett om Klient eller annan besökare har hänvisats dit genom externa länkar från våra digitala plattformar. 

9.2 Vi strävar alltid efter att utföra uppdraget efter bästa förmåga, men vi kan inte ansvara för ett visst resultat eller en viss utgång av uppdraget. Vi blir alltid anlitade på Klientens egen risk och av Klientens fria vilja. Vi lämnar inga som helst garantier, varken uttryckliga eller underförstådda.

9.3 Vi friskriver oss från allt ansvar för samtliga direkta och indirekta skador och/eller förluster som uppstått för tredje man eller Klient, oavsett hur skadan uppstår, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag och utan att det begränsar vårt ansvar enligt vid var tid gällande konsumentskyddslagstiftning.

9.4 Vi kan inte bli  ansvariga gällande krav till Klienten från tredje man, eller för att Klienten använder arbetsresultatet eller givna allmänna råd i andra sammanhang, än vad de var ämnade till.

9.5 Vårt ansvar för skada som Klient vållats, till följd av fel eller försummelse eller avtalsbrott från vår sida, är alltid begränsat till enbart ett belopp om ett tusen kronor, såvida inte annat följer av tvingande lagstiftning. Vi friskriver oss från all skadeståndsskyldighet, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag utan att det begränsar vårt ansvar enligt vid var tid gällande konsumentskyddslagstiftning, och åtar oss ingen skyldighet att erlägga betalning för vitesbelopp som blir riktade mot oss.

9.6 Dessa ansvarsbegränsningar ändrar eller inskränker inte en Klients rättigheter i egenskap av konsument och utesluter eller begränsar inte ansvar i sådan utsträckning som inte är tillåtet enligt tillämplig lag.

10. FORCE MAJEURE

10.1. Vi är befriade från våra åtaganden och kan inte bli skadeståndsskyldiga eller annat ansvar för skada, om fullgörande av skyldighet omöjliggörs eller försvåras utanför vår kontroll på grund av force majeure situationer, såsom exempelvis men inte uteslutande: epidemi, pandemi, myndighetsbeslut, arbetskonflikt, åsknedslag, eldsvåda, krig, attentat, mobilisering samt fel eller förseningar i leverans från underleverantör på grund av omständigheter som denne inte kunnat råda över. Detsamma gäller om underleverantör till oss drabbas av hinder som avses i denna bestämmelse. När hindret upphör, ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt.

11. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

11.1. Skulle någon bestämmelse i detta avtal eller del därav befinnas vara ogiltig, ska detta inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt. Istället ska endast den delen befinnas vara ogiltig och vi ska tillsammans med Klienten förhandla fram nya gällande villkor i frågan, i ljuset  av och syftet med den ogiltiga bestämmelsen.

11.2. Vi har rätt att överlåta hela eller delar av våra rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal inklusive tillämpliga bilagor till någon annan. Klienten har inte rätt att överlåta hela eller delar av sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal med tillämpliga bilagor till någon annan, utan vårt föregående skriftliga medgivande.

12. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

12.1 Våra uppdrag och detta avtal lyder under, och ska tolkas i enlighet med, svensk lag och rätt. Tvister som har ett samband med dessa avtalsvillkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden, ska bli avgjort enligt svensk lag genom skiljedom i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (Förenklat skiljeförfarande eller ordinärt skiljeförfarande beroende på målets omständigheter), såvida inte annat särskilt framgår av tvingande lagstiftning.

12.2. Klient i egenskap av konsument kan vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) vid en tvist med oss. Mer information om ARN finns via deras hemsida på www.arn.se. Klienten kan även lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som finns via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Om ett klagomål blir lämnat via  plattformen, vidarebefordras ärendet automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan, som därefter tar kontakt med oss och Klienten för att försöka lösa tvisten utanför domstol genom medling. 

12.3 Vi har dock alltid rätt att vända oss till allmän domstol, för att erhålla betalning för en förfallen fordran.

13. ÖVRIGA UPPGIFTER

Telefonväxel: 08-81 66 33.
Bankgironummer: 5252-5078.

Kundtjänst:
kontakt@digitalajuristerna.se.

Ekonomiavdelning:
faktura@digitalajuristerna.se