ALLMÄNNA VILLKOR

Juridiska tjänster

 1. Introduktion och omfattning

1.1. Följande allmänna villkor (”Villkoren”) gäller för alla Uppdrag och alla Tjänster som DigiJuris Sverige AB med org.nr: 559434–7378 (nedan kallad ”Digitala Juristerna” och refererad till som ”vi”, ”vår” eller ”oss”), utför åt den juridiska person eller näringsidkare som instruerar eller anlitar oss (nedan kallad för ”Klienten”). Genom att instruera eller anlita oss anses Klienten ha accepterat dessa Villkor. Digitala Juristerna och Klienten refereras nedan gemensamt till som ”Parterna” och var för sig som ”Part”.

1.2. Referenser till ”Tjänster” avser tjänsterna som vi tillhandahåller (såsom ”Avtalsskrivning” eller ”Avtalsgranskning”), och inkluderar avtal samt andra arbetsresultat utförda av oss samt eventuell rådgivning, konsultation och allmän vägledning.

1.3. Den individ som anlitar oss på uppdrag av en juridisk person eller näringsidkare, intygar att denne har rätt och befogenhet att ingå detta bindande avtal med oss på uppdrag av den representerade juridiska personen eller näringsidkaren, och bekräftar att dessa Villkor blir bindande mellan den juridiska personen eller näringsidkaren som ”Klient” och Digitala Juristerna.

1.4. När det hänvisas till ”Uppdrag” anses alla delar och aspekter av ärendet tillsammans utgöra ett och samma uppdrag, oavsett om det involverar flera juridiska eller fysiska personer, föranleder separata fakturor, hanteras av flera personer inom vårt bolag, berör olika rättsområden, inkluderar flera instruktioner (givna vid olika tillfällen eller samma tillfälle) eller om vi företräder flera juridiska eller fysiska personer.

1.5. ”Särskilda villkor” syftar på villkor för våra Tjänster som kan framgå från en bekräftelse av uppdrag, korrespondens eller andra dokument.

1.6 Villkoren gäller inom den tid Uppdraget pågår fram till dess att Uppdraget slutförs eller av annan anledning avslutas. Bestämmelser i Villkoren avseende bland annat immateriella rättigheter, sekretess och tvistelösning samt eventuella övriga bestämmelser som uttryckligen eller med hänsyn till dess karaktär är avsedda att gälla även efter Uppdragets upphörande, ska fortsätta att vara bindande även efter det att Uppdraget har upphört.

 1. Behandling av personuppgifter

2.1. Vi behandlar samtliga personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (2016/679/EG) (”GDPR”). Information om vår behandling av personuppgifter finns att läsa i vårt Integritetsmeddelande.

 1. Tjänster och utförande

3.1. Vi blir anlitade genom en muntlig eller skriftlig förfrågan. Därefter lämnar vi en uppdragsbekräftelse som definierar Uppdraget till Klienten skriftligen via e-post.

3.2. Det finns en uppdragsansvarig jurist för varje Uppdrag som har huvudansvaret. Den uppdragsansvarige har rätt att utse andra jurister till att hantera Uppdraget, om denne bedömer att det är nödvändigt för att säkerställa att Uppdraget blir utfört ändamålsenligt. Vi har även rätt att anlita externa konsulter för att genomföra Uppdraget.

3.3. För att vi ska kunna tillhandahålla våra Tjänster, ska Klienten överlämna all nödvändig information samt den information som vi efterfrågar. Klienten ansvarar över att den information som denne överlämnar till oss är riktig. Detta gäller även för information från eller om Klientens avtalspart.

3.4. Vi tillhandahåller våra generella upplysningar, allmänna vägledningar och övriga arbete enbart utifrån de omständigheter, fakta och instruktioner som Klienten lämnar till oss i det enskilda Uppdraget. Vi har rätt att förutsätta att lämnad information är fullständig och korrekt. Upplysningar, allmänna vägledningar och annan rådgivning innebär aldrig en garanti för ett visst utfall. Vi lämnar inga garantier.

3.5. Vi har rätt att acceptera instruktioner angående Uppdraget från en medarbetare hos Klienten som vi rimligen antar har rätt att ge instruktioner till oss gällande Uppdraget för Klientens räkning.

3.6. Vi bestämmer tillvägagångssättet för utförandet av Uppdraget. Vi har även rätt att förändra arten och omfattningen av Uppdraget under arbetets pågående, beroende på Klientens instruktioner eller de förutsättningar som vid var tid gäller för Uppdraget. Om vi behöver göra något som faller utanför avtalet, ska vi inhämta Klientens godkännande. Om vi inte kan inhämta sådant godkännande, får vi vidta nödvändiga åtgärder för att utföra Uppdraget.

3.7. Den rådgivning och det arbetsresultat som vi lämnar är enbart anpassat efter de specifika förutsättningarna som följer i varje enskilt ärende, de uppgifter som lämnats till oss och den gällande lagstiftningen vid tidpunkten för anlitandet av oss. Vi har ingen skyldighet att uppdatera lämnade råd eller utförda arbetsresultat vid förändringar av rättsläge, omständigheter eller fakta.

3.8. Vi ger inte finansiell eller redovisningsmässig rådgivning, eller rådgivning om affärsmässigheten eller förtjänsten i beslut, investeringar, affärer eller transaktioner. Vi ansvarar inte för skattemässiga, finansiella, redovisningsmässiga eller affärsmässiga konsekvenser av de beslut, investeringar eller transaktioner som Klienten fattar eller vidtar. Om vi uttrycker uppfattningar kring ovan angivna områden mot bakgrund av vår allmänna uppfattning, ska vad vi uttrycker i dessa fall inte utgöra rådgivning som Klienten har rätt att förlita sig på.

3.9. Vi är inte auktoriserade att ge skatterådgivning. Utifrån vår allmänna erfarenhet inom skatteområdet kan vi eventuellt uttrycka åsikter om den skattemässiga hanteringen av en viss transaktion eller åtgärd. Det som vi uttrycker i sådana fall ska inte betraktas som rådgivning som ni kan förlita er på. För att få skatterådgivning bör Klienten i stället vända sig till kvalificerad skattejurist.

3.10. Vi ger ingen rådgivning angående eller baserad på rättsläget i någon annan jurisdiktion än Sverige.

3.11. Våra utkast innehåller enbart preliminär information. Därför kan Klienten bara förlita sig på den information som finns i den slutliga versionen av producerat avtal eller annat arbetsresultat. 

 1. Arvoden och kostnader

4.1. Uppdraget kan utföras antingen till ett fast pris för hela arbetet, eller på löpande räkning till avtalat timpris, beroende på överenskommelse mellan Parterna. Mervärdesskatt tillkommer i de fall vi har en skyldighet att debitera sådan skatt.

4.2. Om vi har lämnat en offert med ett fast pris förbehåller vi oss rätten att fakturera för överskridande tidsåtgång om den faktiska tidsåtgången avsevärt överstiger vad som kunde förutses baserat på den information som var tillgänglig för oss vid tidpunkten för offertens lämnande.

4.3. Om inte ett fast pris är avtalat, kan våra arvoden bli påverkade av följande faktorer: (a) den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, (b) uppnått resultat (c) nedlagd tid, (d) det värde som Uppdraget avser, (e) eventuella risker för oss och (f) den tidspress som gällt för Uppdraget.

4.4. Utöver fakturering för vårt utförda arbete, sker fakturering även för utlägg och andra utgifter i Uppdraget, exempelvis för eventuella ansökningsavgifter, registreringsavgifter, undersökningskostnader eller liknande. Vi har rätt att välja mellan att a) betala begränsade utgifter för Klientens räkning och debitera dem i efterskott, b) be om förskottsbetalning för utgifter, c) vidarebefordra den aktuella fakturan till Klienten för betalning eller d) låta Klienten stå som beställare och betalningsansvarig.

4.5. Vi kan komma att erbjuda återkommande Klienter rabatter på de priser som anges i våra aktuella prislistor vid framtida beställningar av avtal. Detta är ett sätt för oss att visa och uttrycka vår uppskattning för den långsiktiga affärsrelationen vi har. Vänligen notera att vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avsluta erbjudandet av sådana rabatter och erbjudanden.

 1. Fakturering och betalning

5.1. Om inget annat överenskommits kommer fakturan att skickas till Klienten eller den individ som genomför beställningen. Vi kan komma överens om en annan mottagare av fakturan. Oaktat detta, förbehåller vi oss rätten att vägra en annan betalningsmottagare än Klienten eller den individ som genomför beställningen.

5.2. I vissa situationer kan vi komma att begära förskottsbetalning av arvode och kostnader. De förskottsbetalada beloppen kommer då att användas för att reglera framtida fakturor. Det totala beloppet för utförda Tjänster och kostnader kan vara antingen högre eller lägre än det förskottsbetalda beloppet.

5.3. Betalningsvillkoren för faktura är tio (10) dagar netto från fakturadatum, om inte annat är avtalat.

5.4. Förfallodagen står angiven på varje faktura. Om fakturan inte blir betalad i tid, har vi rätt att påföra påminnelseavgift samt debitera dröjsmålsräntan angiven på fakturan på utestående belopp från förfallodagen fram till dess att betalningen sker. Om betalning inte sker efter påminnelsen, har vi rätt att överlämna ärendet till inkasso och/eller Kronofogdemyndigheten.

 1. Kommunikation

6.1. Vi använder olika kommunikationsmetoder för att kommunicera med våra Klienter och andra parter, bland annat via e-post och internet. Trots att dessa kan vara effektiva sätt att kommunicera på, innebär de vissa risker när det gäller säkerhet och sekretess. Vi kan inte hållas ansvariga för sådana risker. Om Klienten föredrar att vi inte kommunicerar via internet eller e-post, ska Klienten meddela oss detta.

6.2. Klienten (eller dess behöriga företrädare) ges tillgång till en digital fildelningsmapp via en länk och ett lösenord. Den digitala mappen bör användas för att dela digitala filer och dokument till oss som utgör underlag inom ramen för Uppdraget. Vi laddar även upp arbetsresultat, filer och dokumentation till den digitala mappen. Klienten ansvarar för att hantera inloggningsuppgifterna till den digitala mappen med sekretess. Länken till den digitala mappen försvinner viss tid efter Uppdragets slutförande och Klienten ansvarar för att spara innehållet i den digitala mappen på egen lagringsplats.

6.3. Det kan tillkomma standardpriser för datatrafik i samband med kontakt med oss via internet eller telefon. Klienten accepterar sitt ansvar för betalning av samtliga eventuella avgifter från tillämplig mobiloperatör och/eller tredje part (exempelvis avgifter för dataroaming, Wi-fi m.m.). Vi ansvarar inte för tredje parts avgifter som uppstår för Klienten, dess medarbetare eller tredje part i samband med Uppdragets utförande eller övrig kontakt med oss via telefon och/eller internet.

6.4. Det kan hända att våra virusfilter eller andra säkerhetssystem av misstag filtrerar bort eller avvisar legitim e-post. Klienten ansvarar för att kontrollera att av denne skickade e-postmeddelanden har kommit fram till oss och i övrigt följa upp viktig e-post. Detta sker smidigast via ett telefonsamtal till vår kundtjänst: 08-81 66 33.

 1. Sekretess och utlämnande av information

7.1. Vi iakttar sekretess avseende information som blir lämnad till oss och/eller som vi på annat sätt får kännedom om i samband med Uppdragets utförande eller övrig kontakt med Klienten. Detta innebär att vi inte får avslöja sådan information till obehöriga personer. I vissa fall har vi dock en lagstadgad skyldighet att lämna ut sekretessbelagd information. Dessutom har vi rätt att dela sekretessbelagd information till verksamma personer inom vår verksamhet inklusive eventuella anlitade konsulter som behöver kännedom om informationen för Uppdragets utförande, under förutsättning att dessa personer är bundna av tystnadsplikt enligt avtal.

7.2. Vi förbehåller oss rätten att lämna ut sekretessbelagd information med stöd i Klientens samtycke eller i samband med en tvist mellan oss och Klienten i fråga. Vid en tvist mellan oss och Klienten förbehåller vi oss även rätten att utlämna sekretessbelagd information till våra försäkringsgivare och övriga involverade parter som bistår oss i processen.

7.3. Om vi utför ett Uppdrag som omfattar fler än en klient, har vi rätt att lämna ut sekretessbelagd information som vi har fått från en av klienterna, till de andra klienterna i fråga.

7.4. Ifall vi anlitar eller på annat sätt samarbetar med andra fackmän eller rådgivare, har vi rätt att lämna ut sekretessbelagd information och övrig information som vi anser kan vara av relevans för rådgivaren/fackmannen i fråga, för att denne ska kunna utföra tjänsterna i fråga.

7.5. Enligt gällande lagstiftning kan det krävas av oss att lämna uppgifter om Klientens momsnummer och de belopp som vi har fakturerat Klienten, till skattemyndigheterna.

7.6. Det är vår plikt att omedelbart anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen och vi är förhindrade att underrätta Klienten om sådana misstankar föreligger och kommer att avböja eller frånträda Uppdraget om sådana misstankar föreligger.

7.7. Företagsspecifik information om vår verksamhet, som inte är allmänt känd och som Klienten tagit del av i och med anlitandet av oss för ett Uppdrag, omfattas av sekretess som Klienten och dennes medarbetare är skyldig att iaktta.

7.8. Vi har rätt att visa slutförda avtal som vi har upprättat och övriga arbetsresultat till andra personer, såsom nya eller potentiella klienter, men enbart efter att identifierande information blivit anonymiserat från innehållet i materialet.

7.9. Vi förbehåller oss rätten att använda information om vår medverkan och andra redan allmänt kända uppgifter i vår marknadsföring när ett ärende har blivit allmänt känt. Om sådana situationer uppstår kan vi även, om Klienten inte meddelar oss annorlunda, visa Klientens ägda eller licensierade logotyper i vårt marknadsföringsmaterial. Detta gäller också i förhållande till ärenden som inte är allmänt kända, om Klienten uttryckligen har samtyckt till att vi offentliggör vår medverkan.

 1. Immateriella rättigheter och användning

8.1 Avtalet medför inte att äganderätt till Parts material eller immateriella rättigheter överförs till den andra Parten.

8.2 De immateriella rättigheterna för de arbetsresultat som vi producerar under ett Uppdrag ägs av oss. Klienten har dock rätt att använda dessa resultat och anpassa den dokumentation vi tillhandahåller för det specifika syfte för vilket de har skapats. Klientens nyttjanderätt enligt denna klausul innebär inte att vi frånhänder oss våra rättigheter. 

8.3 Om inget annat skriftligen överenskommits mellan Parterna, har Klienten inte rätt att offentligt sprida något dokument eller annat arbetsresultat som vi har framställt (undantaget arbetsresultat som är avsett att publiceras offentligt).

8.4. Innehåll på våra webbplatser, sociala medier och övriga digitala kanaler är upphovsrättsskyddad egendom. Vi överför eller överlåter inte några av våra immateriella rättigheter till Klienten eller någon annan med anledning av dessa Villkor eller Uppdrag. Klienten har inte rätt att använda material som är publicerat på våra webbplatser, sociala medier och övriga kanaler för kommersiellt bruk eller utan vårt föregående skriftliga samtycke.

 1. Ansvarsbegränsningar

9.1. Klientens förbindelse är endast med Digitala Juristerna och inte med någon annan juridisk eller fysisk person som är närstående till Digitala Juristerna. Därför ska ingen annan än Digitala Juristerna hållas ansvarig för de Tjänster som tillhandahålls till Klienten. Dessa Villkor och eventuella Särskilda villkor ska, utan att begränsa den allmängiltiga karaktären av det föregående, gälla till förmån för varje juridisk eller fysisk person som är närstående till Digitala Juristerna (till exempel styrelseledamot, verkställande direktör, aktieägare, anställd eller konsult). Eventuella beloppsmässiga begränsningar ska då gälla för Digitala Juristerna och de med Digitala Juristerna närstående juridiska och fysiska personerna i en samlad och gemensam ansvarsnivå, som om de utgjorde en enda entitet.

9.2. Vi ersätter endast Klienten för styrkta och skäliga kostnader som uppkommit som en direkt följd av vårdslöshet från vår sida. Vi ersätter dock inte Klienten för indirekta kostnader, skador eller förluster, såsom t.ex. utebliven vinst eller andra följdskador, såvida inte vi har handlat uppsåtligt eller grovt vårdslöst. Vår ersättningsskyldighet för skada som Klienten lider till följd av fel, försummelse eller avtalsbrott från vår sida är, förutsatt att vårt handlande inte är uppsåtligt eller grovt vårdslöst, begränsat till ett belopp per Uppdrag om det högre av antingen (i) fem gånger vårt sammanlagda arvode hänförligt till Uppdraget, eller (ii) fem prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) per Uppdrag. Inga prisavdrag eller andra påföljder kan krävas utöver skadeståndet, och vi accepterar ingen skyldighet att erlägga betalning för vitesbelopp som blir riktade mot oss.

9.3. Vårt ansvar för eventuell skada ska minskas med det belopp som Klienten kan erhålla från en försäkring som Klienten har tecknat eller som Klienten på annat sätt omfattas av eller enligt ett avtal eller en skadeslöshetsförbindelse som Klienten har ingått eller är förmånstagare till. Detta gäller under förutsättning att sådan minskning inte är oförenlig med försäkringsvillkoren eller villkoren enligt avtalet eller skadeslöshetsförbindelsen, och att Klientens rättigheter enligt försäkringen, avtalet eller skadeslöshetsförbindelsen därmed inte blir inskränkt.

9.4. Eventuella andra rådgivare och fackmän ska betraktas som oberoende av oss, oavsett om de är anlitade av oss eller av Klienten direkt, eller om de rapporterar till oss eller till Klienten. Vi friskriver oss från ansvar för dessa andra rådgivare och fackmän, inklusive ansvar för valet av dem eller eventuella rekommendationer vi har lämnat eller för deras utförande av arbete och resultat därmed.

9.5. För det fall vi och en tredje part skulle vara ansvariga för en skada som uppstår, ska vårt ansvar för skadan att vara begränsat till en rimlig och skälig summa med hänsyn till vår del av ansvaret för skadans uppkomst. Om Klienten har accepterat en ansvarsbegränsning eller ansvarsfriskrivning i förhållande till den tredje parten, ska vårt ansvar bli reducerat med den summa vi skulle ha kunnat få från den tredje parten om deras ansvar inte hade varit uteslutet eller begränsat (oavsett om den tredje parten skulle haft möjlighet att betala oss detta belopp eller inte). Denna bestämmelse påverkar inte allmängiltigheten av andra ansvarsbegränsningar som anges i dessa Villkor eller eventuella Särskilda villkor.

9.6. Vid Klientens användning av våra råd eller arbetsresultat helt eller delvis för ändamål eller i samband med ärenden för vilka de inte lämnats eller tagits fram, frånsäger vi oss allt ansvar för sådana ärenden eller för de råd eller arbetsresultat som används av Klienten. Vi ansvarar inte för skador som drabbar tredje part till följd av Klientens användning av våra arbetsresultat eller råd, om inget annat framgår av bestämmelserna i punkt 9.9.

9.7. Vi frånsäger oss allt ansvar för eventuell skada som kan uppstå för Klienten på grund av att vi har följt skyldigheter som vi har uppfattat oss ha enligt lag, inklusive de som beskrivs i punkterna 7.5 och 7.6 ovan.

9.8. Vi friskriver oss från ansvar för skada som uppstår till följd av omständigheter utanför vår kontroll, som vi rimligen inte kunde förutse vid tidpunkten för Uppdragets antagande och vars konsekvenser vi heller inte rimligen kunde ha övervunnit eller undvikit. Vi är även befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra våra avtalsenliga åtaganden och blir inte skadeståndsskyldiga, om underlåtenheten beror på omständighet utanför vår kontroll och vars följder vi inte heller rimligen kunde ha övervunnit eller undvikit.

9.9. Om vi efter Klientens begäran godkänner att en tredje part får förlita sig på våra råd eller arbetsresultat ska detta inte leda till en ökning av vårt ansvar på något sätt eller att det på annat sätt påverkas till nackdel för oss. I sådana situationer kan vi endast hållas ansvariga gentemot den tredje parten i samma omfattning som vi skulle kunna hållas ansvariga gentemot Klienten. Eventuella belopp som vi kan vara skyldiga att betala till en sådan tredje part ska i motsvarande mån minska vårt ansvar gentemot er och vice versa. Detta medför inte att det uppstår något klientförhållande mellan oss och den tredje parten. Samma principer som nämnts i det föregående gäller även när vi utfärdar utlåtanden, intyg eller liknande till en tredje part på Klientens begäran.

9.10. I det fall vi länkar och hänvisar till externa webbplatser, inklusive sådana som finns på våra webbplatser, sociala medier och övriga digitala kanaler, sker det enbart i informationssyfte. Vi har ingen kontroll över sådana externa webbplatser och ansvarar inte för tillgänglighet eller innehållet i sådana externa webbplatser och ansvarar inte för reklam, information eller annat material som är tillgänglig via sådana webbplatser. Vi är varken direkt eller indirekt ansvariga för skada eller förlust som orsakas av eller i samband med användning av sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller via en sådan extern webbplats, oavsett hur eller när Klienten eller annan tredje part har hänvisats dit.

 1. Ansvarsförsäkring

10.1. Vi har anpassade ansvarsförsäkringar för vår verksamhet genom välrenommerade försäkringsbolag. På begäran kan vi tillhandahålla ett intyg från vår försäkringsförmedlare som bekräftar att försäkringsskyddet är marknadsmässigt.

 1. Uppdragets upphörande

11.1. Uppdraget upphör, under alla omständigheter, när det har fullgjorts. Klienten har rätt att när som helst begära att vi ska frånträda Uppdraget innan det fullgjorts och därmed avsluta samarbetet mellan oss. Vi har rätt att avböja eller frånträda ett Uppdrag vid olika situationer, bland annat men inte uteslutande i följande fall:

 • Intressekonflikt,
 • Bristande instruktioner,
 • Otillfredsställande klientidentifikation,
 • Misstankar om brottslig verksamhet, penningtvätt eller terrorismfinansiering,
 • Utebliven betalning av våra kostnader och/eller arvoden, eller
 • Om det av någon anledning inte längre föreligger något förtroende mellan oss och Klienten.

11.2. I det fall vi frånträder Uppdraget eller om Klienten begär att vi ska frånträda Uppdraget, måste Klienten betala oss för utförda tjänster och ersätta oss för de kostnader vi haft fram till och med Uppdragets upphörande.

 1. Arkivering

12.1. När ett uppdrag har avslutats eller upphört på annat sätt, kommer vi att arkivera alla handlingar som har genererats eller samlats in under Uppdragets utförande, antingen i pappers- eller elektronisk form, hos oss eller tredje part. Arkiveringen kommer att göras under en tid som anses lämplig enligt vår bedömning, med beaktande av Uppdragets art, dock aldrig under en kortare tid än vad som krävs enligt lag.

12.2. Vi kommer att returnera originalhandlingarna till Klienten i samband med att Uppdraget avslutas eller på annat sätt upphör, eftersom vi inte kan förvara dem hos oss. Dock kan vi komma att behålla en kopia av originalhandlingarna i vår akt för interna referensändamål.

 1. Klagomål och krav

13.1. Om Klienten av någon anledning skulle vara missnöjd med våra tjänster och vill framställa krav eller klagomål, är Klienten välkommen att kontakta vår kundtjänst eller den jurist som är huvudansvarig för Uppdraget. Vi kommer att göra vårt bästa för att avhjälpa eventuella fel eller brister.

13.2. Eventuella krav bör åtföljas av en skriftlig redogörelse av det påstådda felet, försummelsen eller kontraktsbrottet samt en uppskattning av den förväntade skadan. För att vara giltigt måste kravet ha inkommit till oss inom skälig tid, och senast sex månader efter det att Klienten fick kännedom (eller rimligen borde ha fått kännedom efter rimliga efterforskningar) om både skadan och att den kan ha orsakats av det påstådda felet, försummelsen eller kontraktsbrottet. Krav kan under inga omständigheter framställas efter utgången av preskriptionstiden enligt gällande lag.

13.3. Om Klientens krav har sin grund i en myndighets eller annan tredje parts krav mot Klienten, ska vi ha rätt (men inte skyldighet) att själva eller genom annan bemöta, reglera och förlika kravet för Klientens räkning (med beaktande av de ansvarsbegränsningar som regleras i dessa Villkor). Om Klienten reglerar, bemöter, förlikar eller vidtar någon annan åtgärd med anledning av ett sådant krav utan vårt föregående skriftliga samtycke, ansvarar vi inte på något sätt för kravet.

13.4. I det fall vi eller våra försäkringsgivare betalar ut ersättning till Klienten i samband med Klientens krav, är det en förutsättning för utbetalningen att Klienten överför rätten till regress mot tredje man genom överlåtelse eller subrogation, till oss eller våra försäkringsgivare.

 1. Övriga bestämmelser

14.1. Om någon bestämmelse i avtalet eller dessa Villkor helt eller delvis skulle befinnas icke verkställbar eller ogiltig av svensk allmän domstol eller skiljenämnd, ska det inte innebära att avtalsvillkoren i sin helhet är ogiltiga. I stället ska den aktuella bestämmelsen i övriga delar samt alla övriga bestämmelser vara gällande och i den mån ogiltigheten påverkar en Parts rättigheter eller skyldigheter, ska skälig jämkning ske.

14.2. Vi har rätt att överlåta hela eller delar av våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor, Uppdraget inklusive tillämpliga bilagor till avtalet till någon annan. Klienten har inte rätt att överlåta hela eller delar av sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor, Uppdraget eller tillämpliga bilagor till avtalet till någon annan, utan vårt föregående skriftliga medgivande.

14.3 Vi har rätt att göra ändringar av och/eller tillägg till dessa Villkor från en tid till annan efter eget beslut därom. Förändringar gäller enbart för Uppdrag som vi påbörjar efter att den uppdaterade avtalsversionen har tillhandahållits till Klienten, såvida inte klienten godkänner att ändringarna även ska gälla för tidigare utförda Uppdrag.

14.4. För det fall Särskilda villkor har specificerats i relation till ett Uppdrag eller en del av ett Uppdrag, ska sådana Särskilda villkor ha företräde framför dessa Villkor, i den mån villkoren är oförenliga med varandra.

 1. Tillämplig lag och tvistelösning

15.1. Dessa Villkor, tillsammans med eventuella Särskilda villkor för Uppdraget och alla frågor som uppstår i samband med dem, vårt Uppdrag och/eller våra Tjänster, ska regleras och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt.

15.2. Tvister med anledning av dessa Villkor, eventuella Särskilda villkor för Uppdraget, Uppdraget och/eller våra Tjänster, ska slutgiltigt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av SCC Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm. Det språk som ska användas i skiljeförfarandet är svenska, eller vid begäran från någon av Parterna, engelska. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

15.3. Skiljeförfarandet och all information som uppstår i samband med skiljedomen ska anses utgöra konfidentiell information och omfattas av sekretess utan begränsning i tiden. Parterna har inte rätt att avslöja förekomsten av eller innehållet i skiljedomen, eller någon information om förhandlingar, skiljeförfaranden eller medling som äger rum i samband med detta, såvida inte annat följer av tillämplig lag, annan författning, myndighetsbeslut, börsregler eller god sed på aktiemarknaden eller om det annars krävs för verkställighet av en dom. Dock ska en Part inte hindras från att vidarebefordra sådan information till professionella rådgivare som är bundna av sekretessplikt avseende all delgiven information, om det är nödvändigt för att effektivt kunna tillvarata sin rättighet i samband med tvisten, eller gentemot en försäkringsgivare, eller om Parten är skyldig att lämna informationen enligt lag, föreskrift, myndighetsbeslut, börskontrakt eller liknande.

15.4. Utöver vad som anges i punkt 15.2 ovan förbehåller vi oss rätten att väcka talan mot Klienten i domstolar som har jurisdiktion över Klienten eller någon av Klientens tillgångar i syfte att driva in förfallna fordringar.