Licensavtal vid användning av immateriella rättigheter

Det är vanligt att företag ingår licensavtal vid användning av immateriella rättigheter som tillhör någon annan. Exempelvis om ett företag har ett patent och ett annat företag vill använda det. Patentlagen beskriver bland annat kraven för att få ett patent. Däremot kan det vara relativt komplex att utforma ett licensavtal avseende patent, eftersom det kräver mycket kunskap inom framförallt immaterialrätt samt allmän förmögenhetsrätt.

När ett företag ingår ett licensavtal med ett annat företag, råder det stor avtalsfrihet. I och med att det är två näringsidkare som är avtalsparter, gäller inte lagarna som är tvingande till en konsuments fördel. Därav går det att avtala om det mesta i ett licensavtal mellan två företag. Däremot får innehållet självklart inte strida mot gällande lagstiftning. 

Licensavtal vid användning av immateriella rättigheter 

När ett företag har en immaterialrätt, exempelvis ett patent, är det vanligt att ingå licensavtal med andra företag. Utformningen av licensavtal vid användning av immateriella rättigheter är ofta väldigt individuell beroende på vad parterna är överens om. Avtalstiden är ofta ett flertal år och dessutom är det relativt vanligt att inkludera försäljning inom ett geografiskt område i licensavtalet. Det är också vanligt att avtalet innehåller exempelvis indexklausuler, som gör det möjligt för den ena parten att till exempel höja priser med x % per år. I vissa fall kan produktionskostnaden eller andra kostnader öka och därför behöver företaget höja priset, men utan att behöva ingå ett nytt avtal på grund av prisjusteringen. 

Avtalsbrott av licensavtal 

I alla avtal, är det vanligt att reglera konsekvensen vid avtalsbrott. Detta gäller även licensavtal. Det är vanligt att ha med en vitesklausul i ett avtal. Vitesklausulen anger ofta ett förbestämt bötesbelopp som den part som bryter mot avtalet ska betala den andra parten. För att få ett vite, behöver man inte bevisa vilken skada som avtalsbrottet faktiskt har medfört. Till skillnad från skadestånd, där det måste ha uppstått en ekonomisk skada samt att man måste kunna bevisa skadan som uppstått, vilket kan vara svårt i vissa fall. Dessutom måste man, precis som för att få ett vite, bevisa att ett avtalsbrott har inträffat. Det är inte ovanligt att ha med både en skadeståndsklausul samt vitesklausul i samma avtal. 

Hjälp med att upprätta licensavtal

Vi är specialiserade på avtalsrätt och arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag. Däremot skriver vi inte licensavtal utan rekommenderar företag att kontakta en jurist som är inriktad på just immaterialrätt samt allmän förmögenhetsskatt och som skriver avtal inom området.