You are currently viewing Betydelsen av internationella rättskällor inom avtalsrätten

Betydelsen av internationella rättskällor inom avtalsrätten

Betydelsen av internationella rättskällor inom avtalsrätten är stor. Internationella rättskällor kan komplettera svenska lagar. Därför har utländsk rätt en betydelse även inom svensk rätt. Exempelvis går det i vissa fall att jämföra internationell rätt med utländsk rätt, för att få en vägledning eller stöd för ett avgörande. Med andra ord kan det vara relevant att använda utländsk rätt, när det är svårt att se vad som gäller enligt svensk rätt. 

Betydelsen av internationella rättskällor inom avtalsrätten  

Utländsk rätt inom avtalsrätten har en stor betydelse för tolkning av nationell avtalsrätt. I jämförelse med ett flertal andra rättsområden, har det inom avtalsrätten en större betydelse. Inom norden finns ett nära samarbete i många frågor. Speciellt inom köplagen och avtalslagen är regelverket väldigt likt andra nordiska lagar, då de framtagits i ett samarbete mellan länderna. Dessutom är doktrin en rättskälla i de övriga nordiska länderna, som utgörs av juridisk litteratur. Detsamma gäller rättspraxis. 

Avtal som rättskälla 

Inom svensk rätt är lagtext, praxis, doktrin och förarbeten egna rättskällor. Men det går även att se ett avtal, som en form av rättskälla inom många fall då man vid avtalstolkning utgår ifrån vad som står i avtalet. Enligt huvudregeln, är avtalsparterna fria att avtala om vad de vill. Däremot finns det undantag. Exempelvis är det inte tillåtet att avtala om sämre villkor än det som står i en lag som är tvingande, såsom konsumentköplagen. 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Vikten av rättspraxis och prejudikat i avtalsrätten.

Överlämnande av varor vid transportköp.