Oskäligt villkor i ett avtal från försäkringsbolag

Högsta domstolen (HD) kom fram till att det förelåg ett oskäligt villkor i ett avtal från försäkringsbolag, som gav konsumenter en uppfattning som inte stämde överens med villkoren i avtalet. Det var konsumentombudsmannen som väckte en talan mot två försäkringsbolag, eftersom de ansåg att deras villkor inte var skäliga. Anledningen till detta var att bolagen sålde mobiltelefoner och surfplattor med tillhörande försäkring. Försäkringen innebär att konsumenten skulle få en produkt som är likvärdig, om denne förlorar sin produkt. Däremot stod det i villkoren att försäkringen inte gällde, om förlusten hade inträffat när konsumenten inte hade uppsikt över sin telefon eller surfplatta. 

Beslut från HD gällande oskäligt villkor i ett avtal från försäkringsbolag

Högsta domstolen kom fram till att villkoret var oskäligt. Villkoret var utformat på ett sätt som gjorde att konsumenten fick en felaktig bild av sina rättigheter och därför blev det förbjudet att använda. Enligt deras bedömning, syftade villkoret också till att kringgå lagar som är tvingande. I en sammantagen bedömning, ansågs villkoret vara oskäligt av HD.

Detta HD beslut som blev meddelat den 16 december 2020 är kallat för ”Mobilförsäkringen” (NJA 2020 s. 1025) och utgör ett nytt prejudikat.

Avtalsrätt

Utöver att vi har samlat information om juridik här på hemsidan, finns det mer information på vår hemsida www.Digitalajuristerna.se. Juridiken är ett brett område och det är mycket att hålla reda på som företagare. Dessutom har vi skapat hemsidan www.AvtalGDPR.se där vi har samlat information, nyheter, vägledningar och annat om GDPR.