Praxis inom det immaterialrättsliga området

Praxis inom det immaterialrättsliga området kan komma från förvaltningsdomstolar, allmänna domstolar samt specialdomstolar. Praxis är en rättskälla och är vägledande domstolsavgöranden från ofta högsta instans. Till skillnad från ett prejudikat, som är ett specifikt mål som är vägledande, är praxis ett samlingsbegrepp. I Sverige finns det praxis från svenska domstolsavgöranden. Dessutom finns det praxis från EU-domstolen, som också är relevanta i Sverige. 

Praxis inom det immaterialrättsliga området 

Vissa ärenden som utgör praxis inom det immaterialrättsliga området har blivit prövade av PRV, som är en förkortning av Patent- och registreringsverket. Överklaganden av beslut från PRV sker till PMD, som är en förkortning av Patent- och marknadsdomstolen. PMD dömer i ärenden som handlar om marknadsföringsrätt, konkurrensrätt samt immaterialrätt. Dessutom är det en ny domstol i Sverige från 2016. Det är en ny specialdomstol.

När det gäller ett civilrättsligt mål, finns det två instanser, PMD och därefter PMÖD. Första instansen är i Stockholms tingsrätt medan den andra är i Svea hovrätt. Däremot finns det tillfällen där beslut ändå kan bli överklagat till Högsta domstolen. För att det ska ske, måste PMÖD lämna ett godkännande och dessutom ska det avse tvist om en fråga som kan vara till framtida vägledning inom området. 

Marknadsdomstolen och Patentbesvärsrätten är avvecklade, eftersom dessa ovan angivna nya domstolen blev upprättade. Däremot kan det fortfarande finnas praxis och prejudikat från de äldre domstolarna som fortfarande gäller, såvida det inte har blivit ändrat.

Det kan vara mycket praxis att hålla reda på inom det immaterialrättsliga området, eftersom det är flera olika domstolar och deras avgöranden som är relevanta. Många väljer att läsa avgöranden från Högsta domstolen, men det kan vara bra att veta att det är relativt få fall som Högsta domstolen som avgör i frågor om immateriella rättigheter. Därför kan det vara bra att läsa avgöranden från de andra domstolarna som är relevanta. 

Förkortningar av olika domstolar

PRV – Patent- och registreringsverket 

PMD – Patent- och marknadsdomstolen (Tingsrätten – lägre instans) 

PMÖD – Patent- och marknadsöverdomstolen (Hovrätten – högre instans ) 

HD – Högsta domstolen (högsta instans) 

HFD – Högsta förvaltningsdomstolen (högsta instans)

Observera att marknadsdomstolen och patentbesvärsrätten inte finns längre, utan är ersatt av PMD.