Gränsöverskridande skydd för immateriella rättigheter

Inom EU finns det en möjlighet att få gränsöverskridande skydd för immateriella rättigheter, eftersom det finns EU-rättigheter som reglerar det. Ett annat ord för detta är så kallade unionsrättigheter. Dessutom är konkurrensrätten i Sverige och EU väldigt lika, eftersom den svenska är anpassad efter regleringar från EU.

EU arbetar bland annat med att se till och säkerställa att det råder fri rörlighet mellan länderna när det gäller varor, personer, pengar samt tjänster på marknaden. De arbetar också med att ta fram olika regler om konsumentskydd, som den svenska lagstiftningen och konsumentlagar är anpassad efter. 

Gränsöverskridande skydd för immateriella rättigheter 

Överlåtelse av en unionsrättighet, exempelvis EU-varumärke, ska bli registrerat och offentliggjort om den ena parten vill och begär det. Registreringen sker hos European Union Intellectual Property Office. Förkortningen är EUIPO. Dessutom måste registrering i registret ske bland annat vid licensupplåtelser och överlåtelser, eftersom det inte gäller för tredje man i annat fall. Detta till skillnad från svensk rätt där det inte måste vara registrerat för att gälla. 

Konkurrensrätten i Sverige och EU 

Konkurrensrätten i Sverige är lik den från EU. Med andra ord är konkurrensregler från EU, nära utformade som våra nationella regler. De svenska reglerna blir tillämpade på företags ageranden som har effekt i Sverige, medan EU-rättsliga bestämmelser ska bli tillämpade när ett företags agerande påverkar gränsöverskridande handel inom EU och flera länder är involverade. 

Enligt EU-domstolen som prövat frågan, är det gränsöverskridande när det finns en risk att handlingarna från företaget direkt eller indirekt påverkar flera länder. Eftersom våra nationella regler och EU-bestämmelserna är så lika, gäller i princip samma regler vilket underlättar hanteringen och bedömningen av ärenden inom detta område.