Bedöma skadeståndsbelopp vid avtalsbrott

När en domstol ska bedöma skadeståndsbelopp vid avtalsbrott utgår de från den ekonomiska skadan som avtalsbrottet har resulterat i. Först ska det konstaterats att parterna har ingått ett avtal. Sedan ska det konstateras att ett avtalsbrott har inträffat. Slutligen ska den ekonomiska skadan som har uppstått på grund av avtalsbrottet bli fastställt. Ett skadestånd ska försätta den skadelidande parten i samma ekonomiska situation, som om skadan inte hade inträffat.

Detta förfarande skiljer sig från rätten till ett vite, som är ett förbestämt bötesbelopp. När det gäller viten, behöver avtalsparten enbart bevisa att den andra parten gjort sig skyldig till ett avtalsbrott, men inte att en ekonomisk faktiskt skada har uppstått.

Dessutom är det möjligt att kombinera en vitesklausul med en skadeståndsklausul i ett avtal. I sådana fall får man även skadeståndsersättning, om skadan är större än vitesbeloppet. Då ska mellanskillnaden bli betalad genom skadeståndsersättning. 

Bedöma skadeståndsbelopp vid avtalsbrott 

Det är möjligt för en domstol att beräkna skadeståndsbelopp vid avtalsbrott. Däremot är det vanligt att parterna kommer överens om en förlikning innan. Detta sker i många fall, eftersom det är en kostsam och tidskrävande process att tvista i domstol.

Ett exempel på när det kan bli aktuellt med ett skadestånd är om ett företag har beställt maskiner som de behöver för att utföra sina tjänster. Leveransen är väldigt sen och företaget behöver därför hyra maskiner från ett företag under tiden dröjsmålet pågår, för att kunna driva sin verksamhet. Hyreskostnaden för ersättningsmaskinerna är då en ekonomisk förlust för företaget som beror på leveransförseningen, vilket utgör en anledning till att få skadestånd.

Det kan vara bra att tänka på att parten som vill ha ett skadestånd, måste kunna bevisa skadan. Skadestånd finns reglerat både i skadeståndslagen samt andra lagar.

Oavsett hur stor skadan är, kan man ha rätt till skadestånd. Däremot påverkar storleken på den ekonomiska skadan, hur stort skadeståndet blir. Om en person enbart är ledsen för att en produkt som denne har beställt är någon dag försenad, utgör det alltså ingen giltig anledning för att få skadestånd.

Det finns en skillnad mellan direkta och indirekta förluster. Men i vissa fall kan det vara svårt att avgöra vilket det är. Kort sagt föreligger en indirekt förlust om en möjlig intäkt blivit utebliven. En direkt förlust kan styrkas och utgör en konsekvens av avtalsbrottet som leder till en merkostnad för köparen.