Lika giltigt med skriftliga och muntliga avtal

En fråga som många undrar är om det är lika giltigt med skriftliga och muntliga avtal. I vissa fall är det lika giltigt, oavsett om avtalet är skriftligt eller muntligt. Däremot finns det ett fåtal avtal med formkrav, där avtalet måste vara skriftligt för att vara giltigt.

En del bestämmelser om avtal står reglerat i avtalslagen, som är över 100 år gammal. Dessutom är lagen kompletterad med bland annat rättspraxis, doktrin och avtalsrättsliga principer. En grundprincip inom avtalsrätten är att avtal ska hållas. Principen gäller oavsett om det är muntligt eller skriftligt avtal som parterna har ingått. 

Lika giltigt med skriftliga och muntliga avtal

Vi rekommenderar alltid skriftliga avtal, eftersom det är enklare att bevisa överenskommelsen. Ett problem med muntliga avtal, är att det ofta står ord mot ord vid tvister. Dessutom är det vanligt att muntliga avtal inte är lika detaljerade som skriftliga avtal, och i vissa fall är muntliga avtal inte heller kompletta.

För att en person ska få ett skadestånd eller vite (förbestämt bötesbelopp) vid avtalsbrott, måste det först gå att bevisa att ett avtal har ingåtts och sedan att ett avtalsbrott har skett. Dessutom måste man kunna bevisa skadan, för att kunna få ett skadestånd. Däremot behöver man enbart bevisa ett avtalsbrott, för att få rätt till ett avtalat vite. I vissa fall kan det även vara bra att ha med både en skadeståndsklausul och vitesklausul i ett avtal. 

Personuppgiftsbiträdesavtal och äktenskapsförord 

Två vanliga avtal som många företag och företagare ingår och som måste vara skriftliga för att gälla, är personuppgiftsbiträdesavtal och äktenskapsförord. Ett personuppgiftsbiträdesavtal är aktuellt när ett företag anlitar ett personuppgiftsbiträde. Dessutom måste ett testamente vara skriftligt. Underskriften av ett testamente måste även bli bevittnat av två personer för att gälla, medan ett äktenskapsförord måste bli registrerat hos skatteverket för att gälla.