Vad är bra att tänka på när företag anlitar en konsult?

Det är vanligt att företag anlitar en konsult för att utföra ett visst uppdrag och det finns viktiga saker att tänka på när företag anlitar en konsult.

Bra att tänka på när företag anlitar en konsult

Skatteverket

Företag som anlitar en konsult, bör se till att konsulten är registrerad för F-skatt och att denne ska ansvara för att betala skatter till Skatteverket. Det är att föredra att konsulten har ett eget aktiebolag eller är anlitad av ett aktiebolag. Då minskar risken för att Skatteverket bedömer att konsulten är en anställd, istället för en inhyrd konsult. Om Skatteverket bedömer att konsulten är en anställd, måste uppdragsgivaren betala arbetsgivaravgifter och semesterlön till konsulten, vilket kan vara kostsamt om det är en oväntad utgift.

Ingå ett skriftligt konsultavtal när företag anlitar konsult

När ett företag anlitar en konsult bör parterna ingå ett konsultavtal med varandra. I avtalet ska parterna reglera viktiga bestämmelser kring uppdragets utförande. Exempelvis kan parterna avtala om det förväntade resultatet, arvode och betalningsvillkor, arbetstider och vad som ska ske om någon av parterna bryter mot avtalet. Kontraktsbrott kan exempelvis leda till vite och skadestånd samt avslutat uppdrag i förtid.

Dessutom är det bra om parterna på förhand avtalar om vem som äger de immateriella rättigheterna till utfört arbete och arbetsresultat.

Det är viktigt att reglera att konsulten utför arbetet självständigt, för att det inte ska bli bedömt som ett anställningsförhållande. Konsulten bör därför ha möjlighet att anlita underkonsulter och att ta sig ann andra uppdrag under uppdragstiden. Det är även positivt om konsulten har rätt att använda egen utrustning för utförandet av uppdraget.

Försäkringar

Konsulten bör även ha egna ansvarsförsäkringar som är giltiga under hela uppdragstiden. Det är också bra att i förväg avtala om vem som ansvarar för skador och hur det ska bli bedömt. Dessutom är det viktigt att se till att ansvarsförsäkringen täcker skador och att skadeståndsbeloppet är tillräckligt.

Sekretess i konsultavtal

Konsulten bör även vara omfattad av sekretess och tystnadsplikt, både under uppdragstiden och efter uppdragstidens slut. Konsulten får nämligen insikt i verksamheten och kan ta del av interna uppgifter och hemlig information. Därför är det bra att även inkludera en klausul om sekretess i konsultavtalet.

Konkurrensklausul i konsultavtal

Parterna kan även avtala om ifall det ska vara tillåtet för konsulten att arbeta med konkurrerande företag till uppdragsgivaren under uppdraget eller efter uppdragstiden slut. Konsulten kommer att få insikt i uppdragsgivarens verksamhet och i vissa fall kan det vara bra att införa en konkurrensklausul som begränsar konsulten från att starta eller driva konkurrerande verksamhet under viss tid.

Uppsägning enligt konsultavtalet

Parterna bör även komma överens om hur konsultavtalet kan bli uppsagt och hur samarbetet ska bli avslutat. Exempelvis kan det hända att parterna inte kommer överens och vill avsluta uppdraget i förtid. I sådana fall är det viktigt att i förväg avtala om hur det ska gå till, för att förhindra risken för tvister. Det är bra att avtala om vad som ska ske vid uppsägning. Exempelvis att material ska bli återlämnat eller raderat och att parterna ska göra en avstämning av utfört arbete m.m.

Skriva eller granska konsultavtal

Om du behöver hjälp med att skriva eller granska ett konsultavtal, kan vi på Digitala Juristerna hjälpa dig. Vi arbetar enbart med fasta priser, som inkluderar samtal och genomgång med en jurist. Kontakta oss08-81 66 33 eller mejla till kontakt@digitlajuristerna.se.

Här kan du läsa mer om: